Thành viên bmtvsportv

Thành viên trong: 2 tháng (từ ngày 28 tháng 10 năm 2021)
Loại: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Địa chỉ:
Website: https://bmtv365.com
Thông tin: The broadcasting of sporting events through a TV or live show, or any other broadcast media is the most popular method in which sporting events are broadcast to people around the world. The broadcasting may also comprise at least one sports broadcaster and reporting the events in the moment they take place. Broadcasters employed by the network, satellite or cable sports channels or a corporation that produces and distributes sports content are referred to as anchors for sports.

Hoạt động của bmtvsportv

Điểm: 100 điểm (hạng #10)
Câu hỏi: 0
Trả lời: 0
Bình luận: 0
Đã thích : 0 câu hỏi, 0 trả lời
Đã đánh giá: 0 thích, 0 k thích
Đã nhận: 0 thích, 0 k thích

Tường của bmtvsportv

Hãy đăng nhập hoặc đăng ký để đăng bài lên tường.
...